#EUTurkeyDeal- so inhumane that NGOs are leaving the Greek camps

Unworthy, says the Norwegian Red Cross. Our own foreign minister, former secretary general of the Norwegian Red Cross, on the other hand, says he strongly supports the deal. From now on, all asylum seekers reaching Greece will be imprisoned.

Røde kors, MSF

Doctors without Borders, Oxfam, Save the Children and the Norwegian Refugee Council among others, will not participate in the deal, which means they are partly or completely withdrawing from the Greek camps in order not to legitimize it. A lot of the important humanitarian relief they provided is gone, while people fleeing war zones, right now mostly women and children, are being locked up indefinitely in overcrowded camps. The UNHCR has suspended some of its activities at all closed centres on the Greek islands, including provision of transport to and from the sites. The asylum seekers will not be able to leave the camps, and as the camps become overcrowded, there is no increase in the reception capacity. The children in the photo, from the Norwegian newspaper VG’s article on the deal, are most probably struck with anxiety, cold, in a new and unfamiliar place, already having experienced the worst. How far is Europe willing to go?

This is a deal that the Norwegian Prime Minister supports wholeheartedly, along with so many other European leaders. Norway and Europe are contributing to the most horrible betrayal we can possibly imagine. It it not hard to imagine that women and children in these camps easily will be victims of further abuse, as also stated by Human Rights Watch.

HRW2

It is not hard to imagine that children will be retraumatized by being incarcerated, under unsafe conditions in overcrowded mud holes without knowing when they will be let out and what will happen to them. As Kirsty McNeill (Save the Children) expresses, it could take months.

This is a catastrophe. It is a disaster, Europe is exterminating its dignity, its integrity.

Once, it was us. It could be us, again. As the Norwegian Refugee Council states, we have forgotten our own history.

Human rights are meant to protect us all. By throwing them into the sea, we are letting them lose their importance, their relevance. It is as if we ripped the written words apart and threw them in the ocean, letting them float around the very same boats in which these same people (that are in actual need of them) are arriving. “Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution”. The ink is vanishing as the paper hits the waves. “No one shall be subjected to arbitrary arrest..» The rest of the sentence is gone already.

Women and children, frightened to death on the open sea, what are we offering them, those who manage to reach the shore alive?

HRW

Degradation. Incarceration. Traumatization. Fear. Risk of further abuse. Or, as Eva Cossé of the HRW says– the EU causes suffering.

The #EuTurkeyDeal includes only Syrians. Syrians arriving in Greece will be treated as change currency. They are to be sent back to Turkey, while the EU accepts an equivalent number of Syrians. The right for everybody to seek asylum has been thrown into the sea. A woman and child fleeing from the war in Yemen are for instance not included in the deal. Will they be deported to Yemen, the same way that Turkey, according to Amnesty, just returned a dozen of Afghans? Or will they be left in a refugee camp, without the hopes of a life?

Amnesty

We can use the hashtag #EuTurkeyDeal on twitter and protest the deal. We should create twitter storms. Children are suffering. Our own politicians are supporting a deal that only provides the most vulnerable with more suffering. Now that so many NGOs are withdrawing from the camps, we will also know much less about the hell these people are living.

We cannot stay asleep. It could be your child, my child, covered in aluminium foil in order to restore his or her body temperature, hungry and thirsty, frightened and fearful. How do we normally react when we see a suffering child, in desperate need of safety and care?

Right now it is as if Europe is laughing at human rights. It is sad, shocking, frightening. What is being done is actually illegal, according to the European Convention of Human Rights: Collective expulsion of aliens is prohibited. Nils Muiznieks, the Comissioner for Human Rights, Council of Europe, writes about this in the New York Times.

 

Europe is in denial when it comes to human rights. During Easter, the concept of denial has a special timbre to it. The disciple Peter regretted his denial. What about the European Union?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

#EUTurkeyDeal-støttet av Erna Solberg og Børge Brende- så inhuman at hjelpeorganisasjoner trekker seg ut

In English here.

Ikke Europa verdig, sier Røde Kors. Tidligere generalsekretær i Norges Røde Kors, nåværende utenriksminister Børge Brende, gir sterk støtte til avtalen. Nå skal alle som kommer til Hellas over det farlige havet fengsles.

Røde kors, MSF

Det kan ikke Leger uten grenser, Flyktninghjelpen, Redd Barna eller UNHCR gi sin støtte til; de trekker seg helt eller delvis ut der de tidligere har bidratt med viktig humanitær hjelp. De kan ikke bidra til at mennesker på flukt, akkurat nå flest kvinner og barn, sperres inne på ubestemt tid i overfylte leire. Asylsøkerne får ikke forlate leirene. Samtidig som leirene fylles, bygges ikke kapasiteten ut i tilstrekkelig tempo. Barna på bildet, fra VGs sak om avtalen, er sannsynligvis redde, kalde, på nytt og ukjent sted, med grusomme opplevelser i bagasjen. Hvor langt er Europa villig til å gå?

Dette er en avtale vår statsminister støtter helhjertet. Norge samtykker til det største svik vi kan forestille oss. Det er ikke vanskelig å se for seg at kvinner og barn i disse leirene lett kan bli utsatt for overgrep.

HRW2

Det er ikke vanskelig å se for seg at barn vil bli retraumatisert av å holdes fengslet slik, under utrygge forhold i overfylte gjørmehull uten å få vite når de skal få slippe ut. Som Kirsty McNeill i Redd Barna uttaler, det kan ta måneder.

Dette er en katastrofe. Det er en katastrofe for vår verdighet, for Norges og Europas integritet. En gang var det oss. Det kan bli oss igjen. Som Flyktninghjelpen uttaler, vi har glemt vår historie.

Menneskerettighetene er ment å skulle beskytte oss alle. Ved å kaste dem til sjøs, er vi med på å la menneskerettighetenes kraft forvitre.  Det er som om vi tok et eksemplar av alle internasjonale avtaler som skal beskytte mennesker på flukt, rev dem opp i strimler og kastet dem på havet så de fløt rundt de utrygge båtene de samme menneskene ankommer i. “Enhver har rett til i andre land å søke asyl og ta imot beskyttelse”. Blekket på papiret blir borte mens det treffer bølgene. “Ingen må utsettes for vilkårlig arrest”. Resten av setningen er borte allerede.

Kvinner og barn, livredde på havet, hva tilbyr vi dem, de som klarer å komme seg i land med livet i behold?

HRW

Nedverdigelse. Fengsling. Retraumatisering. Frykt. Fare for nye overgrep. Eller som Eva Cossé i HRW uttaler– EU forårsaker lidelse. Suffering.

UN

#EuTurkeyDeal omfatter dessuten kun syrere. Syrere som ankommer Hellas skal behandles som vekslepenger. De skal sendes tilbake til Tyrkia, mens EU tar imot tilsvarende antall syrere. Retten for enhver til å søke asyl har Europa kastet på havet. En kvinne med barn som har klart å flykte fra krigen i Jemen omfattes ikke av avtalen. Blir de sendt tilbake til Jemen, på samme måte som dusinvis av afghanere i følge Amnesty nylig ble sendt tilbake til Afghanistan? Eller blir de forvist til en tyrkisk flyktningleir, uten håp om et liv?

Vi kan bruke hashtaggen #EuTurkeyDeal på twitter og protestere så Europa ser det. Vi burde skape twitterstorm. Barn lider. Våre egne politikere støtter en avtale som gjør at de mest sårbare, mennesker som allerede har lidd langt forbi vår forestillingsevne, møtes med mer lidelse. Når det er så ille at forkjemperne for deres rettigheter trekker seg ut, blir vi også mer uvitende om hva som faktisk skjer.

Vi kan ikke sove. Det kunne vært ditt barn, mitt barn, som satt der innpakket i folie for å gjenvinne varmen, sulten og tørst, redd og usikker. Hvordan reagerer vi vanligvis når vi ser et barn som har lidd, som fryser, som mest av alt trenger trygghet?

Akkurat nå er det som om hele Europa peker nese til menneskerettighetene. Det er et trist, sjokkerende, skremmende syn. Det som gjøres, er rett og slett ulovlig, ifølge den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), 4. tilleggsprotokoll, artikkel 4: Collective expulsion of aliens is prohibited. Europarådets Nils Muiznieks skriver om dette i New York Times.

 

Erna Solberg, du er vår statsminister. Du burde være den første til å våkne. Åpne øynene. Se deg rundt. Innse at du har tatt feil. At dette ikke er en avtale Norge kan støtte.  Dette handler om ekte mennesker. Barn og kvinner som lider fordi Norge og andre land i Europa fornekter menneskerettighetene. I påsken får ordet fornekter en spesiell klang. Disippelen Peter angret seg, gjør du, Erna?