Regjeringens liste

Endringer i budsjettforslaget for 2015, Utenriksdepartementet

(kortversjon)

Bistand til Afrika -reduseres med 127,3 mill. kroner.

Bistand til Asia -reduseres med 193 mill. kroner. Dette vil innebære redusert støtte til regionale og bilaterale tiltak i Asia. Reduksjonen vil kunne få konsekvenser for enkelte inngåtte avtaler. Nivået på den samlede innsatsen til Afghanistan vil måtte reduseres noe.

Bistand til Latin-Amerika -reduseres med 70 mill. kroner. Forslaget vil innebære redusert støtte til bilaterale og regionale tiltak i Latin-Amerika. Pågående tiltak vil måtte avsluttes.

Sivilt samfunn og demokratiutvikling -reduseres med 6 mill. kroner. Forslaget innebærer avvikling av fagbladet Bistandsaktuelt.

Sivilt samfunn -reduseres med 968,7 mill. kroner. Dette vil innebære redusert langsiktig bistand gjennom norske og internasjonale frivillige organisasjoner. Enkelte pågående tiltak vil måtte avsluttes. Støtten til informasjonstiltak foreslås avviklet.

Regjeringen

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset -reduseres med 18 mill. kroner. Dette vil innebære noe redusert aktivitet i 2016 i forhold til tidligere år.

Næringsutvikling -reduseres med 130 mill. kroner. Enkelte inngåtte avtaler vil måtte avsluttes, eventuelt vil utbetalinger forskyves til neste budsjettperiode.

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter -reduseres med 125 mill. kroner. Dette vil innebære redusert støtte til initiativ og aktører på menneskerettighets- og demokratifeltet.

Regjeringen2

Fred, forsoning og demokrati -reduseres med 250 mill. kroner. Dette vil redusere støtte til fredsbyggende aktiviteter, spesielt tiltak støttet gjennom FN og frivillige organisasjoner samt støtte til sivilt samfunn.

ODA-godkjente land på Balkan -reduseres med 100 mill. kroner. Dette vil blant annet innebære redusert støtte til sivilt samfunn.

Andre ODA-godkjente OSSE-land -reduseres med 130 mill. kroner. Av gjenværende midler foreslås 300 mill. kroner øremerket til tiltak i Ukraina. Videre vil støtte til tiltak i Georgia og Moldova bli prioritert. Støtten til de øvrige landene i regionen samt regionale tiltak vil bli redusert. Enkelte pågående tiltak vil måtte avsluttes.

Forskning, kompetanseheving og evaluering -reduseres med 45 mill. kroner. Bevilgninger til flerårige avtaler (Kina, India og Latin-Amerika-program) vil bli berørt av reduksjonen.

Faglig samarbeid -reduseres med 70 mill. kroner. Dette vil innebære redusert støtte til flere tiltak, blant annet utviklingsprogrammet «Fisk for utvikling».

Miljø og bærekraftig utvikling- Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling -reduseres med 250 mill. kroner. Støtte til Det grønne klimafondet og Den globale miljøfasiliteten vil bli prioritert.

Fornybar energi Bevilgningsforslaget reduseres med 520 mill. kroner. Forslaget innebærer omlegging av fornybar energibistand til et lavere ambisjonsnivå og betyr at inngåtte avtaler må avsluttes. Nedtrappingen vil særlig skje på områder der prosjektfremdrift og oppnådde resultater er svak. Den foreslåtte økningen til Norfund er uendret og selskapet investerer om lag halvparten av tilført kapital i fornybar energi.

Kvinners rettigheter og likestilling -reduseres med 50 mill. kroner. Forslaget innebærer noe lavere støtte til likestillingsformål i 2016. Det kan bli aktuelt å avslutte enkelte pågående tiltak. Tiltak rettet mot utdanning, kvinner, fred og sikkerhet, kjønnslemlestelse og barneekteskap skjermes i størst mulig grad.

FN-organisasjoner
FNs utviklingsprogram (UNDP) -reduseres med 225 mill. kroner Dette vil innebære en reduksjon i kjernestøtten til organisasjonen.

FNs befolkningsfond (UNFPA) – reduseres med 50 mill. kroner. Dette vil innebære en reduksjon i kjernestøtten til organisasjonen.

FNs barnefond (UNICEF) -reduseres med 25 mill. kroner. Dette vil innebære en reduksjon i kjernestøtten til organisasjonen.

FN og globale utfordringer -reduseres med 100 mill. kroner. Dette vil innebære en reduksjon i støtte til fremme av internasjonal handel og andre FN-tiltak som dekkes over denne posten.

FNs aidsprogram (UNAIDS) -reduseres med 75 mill. kroner. Dette vil innebære en reduksjon i kjernestøtten til FNs aidsprogram.

Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps -reduseres med 30 mill. kroner Bevilgningen finansierer primært arbeidskontrakter på 2-4 år for nordmenn som er junioreksperter i internasjonale organisasjoner, i første rekke FN-organisasjoner.

Tilskudd til internasjonal landbruksforskning -reduseres med 75 mill. kroner. Bevilgningen har gått til forskningsaktiviteter i regi av internasjonale organisasjoner, spesielt gjennom CGIAR (Consultative Group for International Agricultural Research) og GCDT (Global stiftelse for avlingsmangfold). GCDT vil bli prioritert, selv om også denne støtten må reduseres.

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women) – reduseres med 40 mill. kroner Dette vil innebære en reduksjon i kjernestøtten til organisasjonen.

Multilaterale finansinstitusjoner Regionale banker og fond -reduseres med 48 mill. kroner.

Endringer som gjelder Klima- og miljødepartementet: Klima- og skogsatsingen reduseres med 378,3 mill. kroner.

Regjeringen2