Salg og konkurranseutsetting av barnehager- en kontrollert fiasko

Etter at foreldre fra 13 barnehager fra tre ulike bydeler i Oslo kjempet en kamp mot konkurranseutsetting og salg av sine respektive barnehager, ser vi nå resultatet delvis evaluert i byrådssak 120/15 (Evaluering av prosess og foreløpig vurdering av fordeler og ulemper).

Som bystyrepolitiker Ivar Johansen (SV) påpeker: «Evalueringen er krystallklar: Anbud og salg på kommunale barnehager var ikke klokt.»

Den lange og vonde prosessen, som ikke endte godt for verken ansatte, foreldre eller barn, står beskrevet i sin helhet her. Det er i det hele tatt på sin plass å kommentere innholdet i den foreløpige evalueringen fra byrådet:

Informasjon
Byrådet (som består av H, V og Krf, med støtte fra Frp) har hele tida hevdet at det er lagt stor vekt på å gi god informasjon til ansatte og foreldre i de berørte barnehagene, noe som er gjentatt flere ganger i evalueringen. Resultatet av spørreundersøkelsen som ble sendt ut i forkant av evalueringen sier imidlertid noe helt annet: I overkant av 70% av de ansatte/tidligere ansatte som har svart sier seg misfomøyd/lite fomøyd med informasjonen de har mottatt, og ca. 80% av de ansatte/tidligere ansatte sier seg misfomøyd/lite fornøyd med måten kommunen har tilrettelagt for at ansatte og foresatte skal få fremme sine synspunkter underveis i prosessen. Mellom 75-80% av de ansatte/ tidligere ansatte er misfornøyd med oppfølgingen fra kommunen underveis i prosessen.

Om lag 55% av de foresatte sier seg misfomøyd/lite fomøyd med informasjonen de har mottatt. Ca 60% sier seg misfomøyd/lite fomøyd med kommunens tilrettelegging.

bilde 10

Turnover
Utskiftning av ansatte er noe av det vi foreldre snakket mest om underveis i prosessen. Vi visste at mange ansatte ville slutte, det sa seg selv når de ikke fikk videreført sine pensjonsvilkår. Fagfolk som voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk og professor May Britt Drugli advarte sammen med oss foreldre mot konsekvensene dette ville ha, spesielt for allerede sårbare barn.

bilde (36)

bilde 9

Dessverre ble resultatet enda verre enn vi forutså:
«Samlet sett har det i løpet av prosessen skjedd en relativt stor utskiftning av ansatte i de involverte barnehagene. Av totalt ca 170 ansatte i de 13 barnehagene har 55 sluttet i løpet av perioden.»

Videre står det i evalueringen:

«Årsaken til at ansatte har sluttet er ikke kartlagt. Det er derfor ikke grunnlag for å slå fast hvorvidt årsaken er prosessen eller andre forhold.»

Jeg kan ikke snakke for alle barnehagene, men i Smedbakken barnehage, i bydel Alna, som er den barnehagen jeg selv er forelder i, sluttet samtlige syv (av 13) ansatte som direkte konsekvens av konkurranseutsetting og salg av barnehagen. Dette var en stabil barnehage der det over flere år omtrent ikke hadde vært utskiftninger av personale, og der sykefraværet var svært lavt. 

Brukertilfredshet
Vi foreldre ble foret med argumenter om at private barnehager scorer høyt på brukerundersøkelsene. Vel, det er veldig bra når foreldre, ansatte og barn er fornøyde. Jeg tror dessverre disse private barnehagene som scorer høyt på brukerundersøkelsene ville gått igjennom det samme som vi gjorde dersom de ansattes vilkår brått ble endret.

Det som skjedde i løpet av denne prosessen, som beskrevet i evalueringen, er at den generelle brukertilfredsheten blant foresatte i de aktuelle bamehagene gikk ned fra 2013 til 2014 i 12 av 13 barnehager. Jeg gjentar, i 12 av 13 barnehager.

Økonomi
Når absolutt alle andre aspekter ved salg og konkurranseutsetting har vært negative, skulle man tro at konkurranseutsetting og salg av barnehager i hvert fall økonomisk har vært besparende for kommunen, om enn på bekostning av barn og ansatte.

Nei, ikke en gang økonomisk ser man noen vinning å snakke om. Er det noen som har vunnet her, er det store, private barnehagekonsern som Norlandia Care Group AS og Trygge barnehager AS.

Næringslivet

I byrådets evaluering står det: «I teorien skal det å selge ut kommunale barnehager som er relativt dyre i drift medføre reduserte gjennomsnittkostnader for kommunen, og dermed reduserte samlede tilskuddsutgifter til de private bamehagene. Oversikten over antall oppsigelser (.) viser imidlertid at en stor andel av de ansatte som sluttet i de konkurranseutsatte og solgte barnehagene har fått seg jobb i andre kommunale bamehager i Oslo. En konsekvens av dette vil trolig være at det skjer en forskyvning av høye lønnskostnader fra en barnehage til en armen, og at gjennomsnittskostnaden for en kommunal barnehageplass holder seg stabil. (..) I tillegg kan det ikke utelukkes at noen ansatte har valgt å gå av med AFP tidligere enn de ellers ville ha gjort grunnet denne prosessen. Dette vil i så fall medføre at Oslo kommunes kostnader for AFP-ordningen starter tidligere enn den ellers ville ha gjort.»

Til det siste: Ja, i Smedbakken barnehage gikk fem ansatte av med AFP utelukkende på grunn av prosessen. Kanskje ikke så merkelig, når de ellers ville mistet muligheten. Dette var noe vi foreldre hele tida forutså.

Mange barns trygge hverdag fikk skli kontrollert ut i en utrygg hverdag
Jeg vil ikke påstå at vi foreldre nødvendigvis er smartere og mer intelligente enn politikerne i byrådet. Byrådet lot prosessen skli kontrollert ut i fiasko, og lot mange barns trygge hverdag skli ut i en utrygg hverdag.

Byrådet er imidlertid ikke redd for å legge ansvar for utilfredshet over på foreldrene selv (her om brukerundersøkelsen):
«Det kan også stilles spørsmål ved om det for enkelte kan ha vært utfordrende å foreta en vurdering av hvorvidt prosessen har vært god, dersom det er slik at de har vært kritiske til selve beslutningen om å selge og konkurranseutsette bamehager.»

Det er vel en overflødig setning når byrådet nå selv konkluderer slik: «På bakgrunn av evalueringen av prosess og foreløpig vurdering av fordeler og ulemper, ser byrådet det som lite aktuelt å gå videre med salg og konkurranseutsetting av flere barnehager.»

Advertisements

One thought on “Salg og konkurranseutsetting av barnehager- en kontrollert fiasko

  1. Pingback: Barnehagefarsen i Oslo, del II | guriluri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s