Ikke alle stykk små barn blir hørt i Oslo

I Aftenposten den 31. oktober skriver Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson, begge psykologspesialister ved Nic Waals Institutt LDS, om spedbarn og småbarn utsatt for vold og omsorgssvikt: «Hvordan høre barnets stemme før det kan snakke?»

Fagfolk på helsestasjoner og i barnehagene må opplæres i å se tegn på stress og aktivering i barnet, og hvordan alvorlig strev i relasjonen kommer til syne mellom foreldre og barn, påpeker de. De mener også at barnehusene og familiesentrene må styrkes, og at «(..) for få familier med behov for utredning og hjelp blir sendt til sentrene, slik at noen av dem har vært nødt til å avvikle virksomheten, og flere ligger i faresonen.»

I Oslo er to familiesentre lagt ned, ifølge daværende byråd Anniken Hauglie fordi det ikke var behov for plassene, det var for mye tomgang. Det ble imidlertid påpekt fra flere hold (også mitt) at på grunn av et finansieringssystem bestående av stykkpris, der bydelene selv måtte betale, var terskelen svært høy.

bilde (13)

Dermed var det færre som fikk plass, som Brandtzæg og Torsteinson påpeker.

Dessuten er det vanskelig å se at det Høyrestyrte Oslobyrådet er tilstrekkelig opptatt av tegn på stress og aktivering i barn i barnehagen. Det skal imidlertid være større fokus på læring fram mot skolestart i barnehagene framover (noe jeg mener går på bekostning av å fremme trygghet og lek, les mer her), det skal brukes millioner på digitale verktøy, og bortkastede ressurser er brukt på et mislykket prøveprosjekt med konkurranseutsetting og salg av tidligere stabile barnehager som nå raseres. I flere av barnehagene slutter alle pedagogene og mer enn halvparten av de ansatte som direkte følge av prosessen, og vi ser en sterkt økende gjennomtrekk i disse barnehagene- noe som nettopp er skadelig for de mest utsatte barna.

Det er også merkelig å være vitne til det som nå skjer på Aline poliklinikk. Denne ligger under barne- og familieetaten i Oslo og har nettopp sped- og småbarns utvikling og psykiske helse som ansvarsområde. Her er det en omstrukturering på gang, som i første omgang betyr at beredskapshjemavdelingen er flyttet til Frydenberg, et tilbud for litt større barn og unge. Dette gjør at den verdifulle spisskompetansen og tverrfaglige team splittes opp. I neste omgang er det planlagt at familieavdelingene på Frydenberg og Aline skal slås sammen; da vil en i tillegg risikere fysiske forhold som kan bli svært uheldige for sensitive småbarn. Mange fagfolk har påpekt hvor uklokt dette er.

Det er forstemmende å se at det er langt herfra til at vi kan se Brandtsægs og Torsteinsons anbefalinger følges. Det er likevel lov å håpe på en endring, håpe på at noen i det politiske systemet i Oslo en gang vil bry seg om å lytte til verdifull kompetanse. Det er lov å håpe på at alle barn som trenger det får hjelp uavhengig av om bydelene har råd til å betale stykkprisen for dem.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s