Det neste barnehageløftet- en drøm

«Spar oss for det neste barnehageløftet», skriver Vigdis Foss fra HiB i Dagbladet den 26.09. Dette er et hjertesukk hun ikke er alene om.

Hva om barnehageløftet utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen snakker og skriver om ikke inneholdt ord som «systematisk læring» og «forberedelser til skolestart»? Hva om han heller snakket om å se det enkelte barn, om å sikre hvert enkelt barns indre trygghet? Et ønske og et mål om at alle elever skal henge med er bra, men hvor er det helhetlige synet på enkeltbarna, hvor er refleksjonene omkring hvilke forutsetninger som må være tilstede for barns læringsevne? «Prisen for det neste barnehageløftet er leken», skriver Foss. Jeg vil her utdype hvorfor det er en pris vi som samfunn ikke kan betale.

Aksel Tjora, forfatter og lærer i skolen, fortalte nylig på konferansen Barnet og rusen i regi av Borgestadklinikken, Blå Kors Sør, at skolen møter barn som er det han kaller «psykisk strukket». Det kan handle om foreldre som er psykisk syke, som har rusproblemer, som utøver vold i hjemmet.

bilde (8)

Barnehagen møter også disse barna. Alle barn trenger omsorg i barnehagen, men disse barna trenger det aller mest. Som Lene Chatrin Hansen skriver i sin bok Sårbare barn i barnehagen: «Å gi mennesker overdoser av det de ikke har fått og la dem erfare det de aldri har erfart, virker helende.»

bilde (6)

Dersom barn blir møtt slik de har behov for i barnehagen, vil de ha bedre forutsetninger når de begynner på skolen, det er opplagt. Hvorfor inkluderer ikke Røe Isaksen hva barna som er psykisk strukket trenger når han ramser opp sine visjoner? De som trenger mest hjelp til senere læringsevne får det ikke ved en større grad av skoletilnærming i barnehagene, en tilnærming som er mindre rettet mot det enkelte barn og som kan stjele tid fra det aller viktigste: at noen ser og responderer på barnets viktigste uttrykksformer, på barnets egne initiativ. At noen gir barnet muligheten til å føle trygghet. Et trygt barn lærer mer enn et utrygt barn.

Læring skjer i følge Vygotsky best i samhandling med andre mennesker, og som Aksel Tjora stadfester, den som jobber tett på barn, huskes evig. Det er helt avgjørende at trygghet skapes i barnehagen for alle barn; det de tar med seg derfra har stor betydning for framtida. For at det skal skje, trengs det mer en-til-en-kontakt, mer tid, mindre voksenstyring.

Det anerkjente International Child Development Programme (ICDP), som ble utviklet av psykolog Karsten Hundeide og Henning Rye, legger vekt på at vi alle lever i relasjoner med andre mennesker, og det er kvaliteten på disse relasjonene som blir utslagsgivende for hvordan vi har det, hvordan vi takler ting og hvordan vi utvikler oss. Programmets åtte temaer for godt samspill, der læring inngår som en naturlig del, er godt kjent i mange barnehager. Hensikten med ICDP er å styrke omsorgsgiveres omsorgskompetanse. Som Raundalen skriver i rapporten Du ser det ikke før du tror det: «Vi vet at hjernene utvikles i et samspill mellom gener og erfaring, og at tidlig omsorg har stor betydning for senere læringsevne, og at det er mulighet for endring». Det ligger altså en kjempemulighet i barnehagene- tidlig omsorg er avgjørende for barnas videre liv. Det er dette Røe Isaksen bør være mest opptatt av- i skolen kommer den kollektive læringen, klasserommene, færre voksne per barn, færre muligheter for å skape trygghet, færre muligheter for å la barna utfolde seg i lek. I barnehagen finnes unike muligheter som skolen ikke har.

bilde (9)

Som Lene Chatrin Hansen skriver, er det leken som er barnets fremste ytringsform. Leken kan fortelle oss noe viktig, fordi barnets forskjellige lekeuttrykk vil preges av den livssituasjonen barnet befinner seg i.

Jeg har en drøm om at Røe Isaksen vil snakke mindre om læringsmål, mer om indre trygghet, kvaliteten på relasjoner, leken som barnets viktigste uttrykksform, de voksnes tid og tilstedeværelse i barnehagene, de voksnes kunnskap om barn som er psykisk strukket. Læring skjer best når den voksne og barnet har tid og rom til å ha felles oppmerksomhet om noe, når den voksne kan hjelpe barnet til å samle oppmerksomheten sin, når den voksne gir mening til det de sammen opplever ved å sette ord på det, når den voksne utdyper og gir forklaringer, når den voksne hjelper barnet med å planlegge og setter grenser på en positiv måte (jf. åtte temaer for godt samspill).

Da er det ikke ok at det i mange barnehager er fire voksne på femten små barn i alderen 1-3 år, noe som i praksis som oftest vil si tre voksne det meste av dagen. Det er ikke ok at fagsentrene opplever kutt slik at for eksempel et barn som er tydelig preget etter vold i hjemmet, må stå på venteliste i årevis før han eller hun får ekstra ressurser. Det er ikke ok at stabile barnehager raseres og nedbemannes i Oslo fordi bystyreflertallet har bestemt seg for å gjennomføre privatiseringseksperimenter.

Ett av de åtte temaene i ICDP handler om å justere seg til barnet og følge barnets initiativ. «Det er viktig for barnets utvikling at det, innenfor visse grenser, får følge sine egne ideer i stedet for å bli pådyttet aktiviteter fra andre», heter det i dette programmet. Jeg gjentar, leken er barnets viktigste ytrings- og uttrykksform. I barnehagen har man fortsatt muligheten til å følge barnets initiativ, det barnet selv er opptatt av, i en helt annen grad enn i skolen. Det handler om å se det enkelte barn, for som Lene Chatrin Hansen skriver: «Hos de yngste står døra på gløtt- mulig den er midlertidig lukket, men den er fortsatt ulåst. Og i det ulåste finnes alltid håpet.»

bilde (7)

*Alle bildene unntatt forsidebildet av Lene Chatrin Hansens bok er hentet fra denne brosjyren utgitt av Krisesentersekretariatet: “Alle barn er alles ansvar”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s