Forslag til byrådet: Ny radiokanal med frekvens inn til barns behov

 

Resultatene av konkurranseutsetting og salg av til sammen 13 Oslo-barnehager begynner å vise seg, og er mye verre enn først fryktet. Etter en statusoppdatering ser vi at noen av barnehagene mister tre av fire eller alle de pedagogiske lederne. I flere av barnehagene har også fagleder sagt opp. Mange eldre arbeidstakere må søke AFP for ikke å miste muligheten. I et urovekkende antall barnehager, medregnet de konkurranseutsatte, slutter minst halvparten eller flere av de ansatte.

Foreldrene i de berørte barnehagene har hele tida advart mot ansattflukt. I byrådssak 1044/14 står det likevel at byrådens vurdering er at salg av barnehager (..) totalt sett ikke vil gi negative konsekvenser for barna i barnehagen. Begrunnelsen er at situasjonen i barnehagene vil følges tett og at det gjøres risikovurderinger i de ti barnehagene som foreslås solgt.

Byråden befinner seg tydeligvis på en frekvens vi foreldre, vi som er tettest på våre egne barn, ikke kan ta inn. Vi kan og bør ikke godta et dårligere tilbud til barna våre. Frekvensen inn til barnas behov, på den annen side, er tydeligvis langt utenfor byrådens rekkevidde.

bilde

Bjørnar Moxnes og Elin Volder Rutle (R) viser til nedenstående hilsen fra en av de berørte foreldrene i en av barnehagene i et spørsmål til utdanningsbyråd Anniken Hauglie. Barnets navn og hvilken barnehage det gjelder er anonymisert av hensyn til personvern. De ba om et svar på hvordan 1-2 år med utrygghet og ustabilitet ikke gir et kvalitativt dårligere barnehagetilbud.

«Du kan jo hilse henne (Anniken Hauglie) og si at hun er velkommen hjem til oss på middag den dagen Anna får vite at ingen av de voksne hun kjenner og har blitt så glad i og knytta til i barnehagen kommer til å være der når hun kommer tilbake fra sommerferie. For jeg forstår ikke hva jeg skal svare når hun stiller det spørsmålet alle 4-åringer stiller hele tida: Hvorfor? Og 1. august, når alle er borte, er hun velkommen i barnehagen for å forklare det en gang til. Og hver gang det dukker opp nye, ukjente voksne som hun ikke kjenner og dermed heller ikke kan stole på. Det kommer til å skje mange ganger det nærmeste året. Anna kan nok bli knytta til andre voksne også, men det er jo ingenting som tyder på at 60 års høyt kompetent erfaring lar seg erstatte på noen uker. Og imens et nytt fagmiljø forhåpentligvis bygger seg opp og blir stabilt i løpet av et år eller to kommer Anna til å ha mange dårlige dager med en stressa utrygg klump i magen. Jeg kan ikke forstå at et forsøksprosjekt eller behov for informasjonsinnhenting kan forsvare å gamble med små barn psykiske helse på denne måten.»


Dette er ikke bare en følelsesmessig vinkling inn til problemet. Dette er en vinkling som ser barnet oppi det hele, i en prosess som ikke akkurat setter barnets behov i sentrum. Når byråden fortsetter sitt resonnement med at gjennomføring av bystyrets vedtak således ikke vil være i strid med prinsippet om å ivareta hensynet til barnets beste, kan jeg bare, som så mange ganger før, sitere fra Barneombudets svarbrev til en bekymret far:

«Barneombudet ser grunn til å reise spørsmål ved om kommuner i saker om (..) store omorganiseringer av barnehager, feilaktig tar utgangspunkt i hva barn kan tåle av belastninger, istedenfor å legge avgjørende vekt på hva som er til barnas beste, jfr. Barnekonvensjonen artikkel 3.»

Utdanningsbyrådens svar på spørsmålene fra Moxnes og Rutle føyer seg inn i det feilaktige utgangspunktet i hva barn kan tåle av belastninger, hun skriver mye om at det settes i verk “en rekke tiltak”, og at det ikke kom fram noen momenter i høringsrunden som “ga grunnlag for å endre utvalget barnehager eller fremgangsmåten for gjennomføring av salget.”

Jeg har stor tro på at barnekonvensjonen er formulert slik at den taler til folks allmenne rettsforståelse. Når det i høringsrunden om salg av barnehager kom inn 180 høringssvar, av dem 130 unike (en del var likelydende), og samtlige var negative, er det altså grunn til å tro at minst én av de 180 personene som sendte inn, hadde rett i at dette vil påvirke barna negativt. Byråden legger til grunn at 180 personer, som alle er enige, tar feil, mens hun har rett. Da er det grunn til å tro at hun må stille inn antennene sine til en annen frekvens: den som heter barns behov. Prinsippet om barnets beste er ikke noe tulle-prinsipp, selv om byråden glemte å ta det med i det første saksfremlegget om konkurranseutsetting av barnehager. Det er ikke noe tulleprinsipp selv om hun syntes det var et «rart spørsmål» da Dagsavisen spurte om prinsippet var vurdert. Det er ikke noe tulleprinsipp selv om flere medlemmer av byrådet og FRP åpent tuller med det på Twitter.

bilde

Det hjelper ikke å gjøre risikovurderinger når skaden allerede er skjedd. Det hjelper lite å «følge nøye opp» når de ansatte allerede har sagt opp. Det er fint at noen av barnehagene har klart å ansette nye, flinke folk i noen av stillingene. Det tar imidlertid ikke bort det faktum at mange barn opplever unødvendige brudd i sine trygge relasjoner. Hva er viktigere enn trygge relasjoner til de voksne og andre barn i en barnehage? En følge av dette er at også barn slutter. En del av disse barnehagene vil nok oppleve gjennomtrekk og ustabilitet i lang tid framover. Barna skal ikke en gang «følges opp» med en forsikring om at Oslo kommunes bemanningsnorm må gjelde.

Det er tap- tap på alle kanter. I mine barns barnehage fikk vi akkurat beskjed om at fagleder har sagt opp. En pedagogisk leder har allerede sagt opp, og flere av de eldre ansatte har allerede søkt AFP; flere står mest sannsynlig for tur. Barnas beste er langt fra sikret, da ville nemlig ingen ha gått. Nå rammes alle avdelinger, på min datters avdeling er så å si alt usikkert.

På byrådens radiofrekvens har jeg en følelse av at det står «gjennomføre vedtak for enhver pris». Kostnaden må barna ta.

Advertisements

One thought on “Forslag til byrådet: Ny radiokanal med frekvens inn til barns behov

  1. situasjonen i barnehagene vil følges tett og at det gjøres risikovurderinger i de ti barnehagene som foreslås solgt.
    Jeg lurer på når dette blir gjort, jeg har verken sett noe til den tette oppfølgningen og risikovurderingen.Vi mister 3 av våre mest erfarne pedagoger nå til ferien,Flere vurderer å slutte i løpet av høsten. Vigdis Nordby ansatt i Fagerholt kommunale barnehage i 27 år

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s