Vi vil ha svar, Anniken Hauglie!

Av Margrethe Hadland Drammeh, mor til to barn i Lindebergstua barnehage

I går kom beskjeden om at planen om å privatisere 10 kommunale barnehager i Oslo gjennomføres som planlagt, til tross for massiv motstand og kritikk av hele denne privatiseringsprosessen. Byråden sier at det ikke har kommet frem noen nye momenter som de ikke hadde tatt høyde for da dette vedtaket først ble fremmet, men viser til at det store engasjementet som er vist har skjerpet deres bevisshet og fokus på det viktigste, kvaliteten på tilbudet til barna.

Virkelig, Anniken Hauglie? Seriøst? Det virker utrolig arrogant å påstå at det ikke har kommet frem et eneste moment som dere ikke hadde tatt høyde for når forslaget først ble fremmet! Jeg lurer på hvem av dere i byrådet og bystyret som faktisk har lest alle høringsutallelsene og ikke bare et referat som en eller annen sekretær har utarbeidet for dere?  Jeg skulle veldig gjerne ha møtt deg og kryssforhørt deg for å se hvor mye holdbarhet det er i påstanden ovenfor og for å finne ut om du faktisk har lest våre uttalelser! Jeg våger nesten å påstå at du knappest vet hvor disse berørte barnehagene ligger, desto mindre noe om barna, de ansatte eller området barnehagene ligger i. Det eneste dere i byrådet vet noe om og bryr dere om er tilsynelatende bare røde tall i den store regnskapsboken. Og det uten å vie så mye som en brøkdel av et sekund på de negative ringvirkningene denne prosessen kan medføre, ikke bare for hvert enkelt barn og familie dette berører, men også for hele områder i Oslo. Helhetlig tenkning er tydeligvis ikke på byrådets agenda.

Dere snakker til stadighet så fint om kvalitet på tilbudet til barna. Hadde dere vært oppriktig interessert i kvaliteten på tilbudet til barna hadde dere vel aldri startet et prøveprosjekt i noen av de beste barnehagene dere hadde? Da hadde dere vel logisk sett privatisert de dårligste barnehagene dere hadde, for der kunne faktisk kvaliteten blitt bedre!?  Dere viser til at det store engasjementet mot dette prøveprosjektet har “skjerpet deres bevisshet og fokus på det viktigste, kvaliteten til barna.” Burde ikke dette både vært en selvfølge og det viktigste fra begynnelsen av? Trengte dere et stort engasjement for å huske at dette handlet om små barns liv og at trygghet og stabilitet er den beste kvalitet vi kan gi dem? For en byråd med ansvar for barn burde vel dette være DEN STØRSTE SELVFØLGELIGHET, Å ALLTID SETTE BARNS BESTE FØRST?? Vi kan ikke se at barnas beste verken er diskutert eller tatt hensyn til i hele denne prosessen!?  Viser til at “Ved handlinger og i avgjørelser som berører barn, skal barnas beste være et grunnleggende hensyn”, det er ikke bare forankret i FNs barnekonvensjon artikkel 3, men nå også i den norske grunnlov paragraf 104!!  Hvilke påstander kan du komme med som viser til at det i dette prøveprosjektet er det barnets beste som er det viktigste? Mest sannsynlig ikke et eneste ett, og da er jo hele prøveprosjektet et lovbrudd!

Jeg er så utrolig skuffet og mildt sagt forbannet, Anniken Hauglie. Jeg har møtt deg, jeg har pratet med deg i 15 minutter mens jeg stirret deg i øyene, og jeg vet at du vet at det dere nå holder på med er galt, fryktelig galt!

Image(Dagsavisen 25.04.14)

Allikevel kjører dere på! Ja, for det er vel et nederlag å innrømme at dette prosjektet ikke var så gjennomtenkt og kanskje heller ikke så smart som først tiltenkt? Og så lurer jeg på Anniken Hauglie, hadde du vært begeistret om det var barnehagen til ditt eget barn som var med på et slikt prøveprosjekt? Jeg tror vi begge kjenner svaret på det spørsmålet.

Anniken Hauglie, vi som er direkte berørte i denne saken er så utrolig leie av å høre den samme svadaen igjen og igjen; “vi skal holde en god dialog og kvalitet er veldig viktig for oss”. Hvilken dialog, den er fullstendig fraværende? Og hvilken gode kvalitet? Når skal dere begynne å være litt mere spesifikke i deres uttalelser og også begynne å svare på det vi faktisk spør om?

Her er en hel drøss spørsmål som jeg og veldig mange foreldre og ansatte lurer på. Jeg utfordrer deg til å komme med noen svar for en gangs skyld utover “vi vektlegger god kvalitet!” :

– Hvordan kan dere kalle noe et prøveprosjekt uten å vise til en prosjektplan? Hva skal egentlig testes ut, når og hvordan skjer evalueringen, og hva skal resultatet brukes til?

-Hvordan er det å selge barnehager med 40 års kontrakter forenlig med et prøveprosjekt? Skal dere evaluere etter 40 år? Eller er det ikke slik at løpet for disse prøvebarnehagene er kjørt uansett utfall med ny drifter, siden dere ved et salg mister all myndighet overfor barnehagen? Hvorfor la dere ikke opp til å ha en form for prøvetid, slik at det var mulig å “hente tilbake” barnehagen om ikke alt skulle gå som forventet? Minner igjen om at barnas beste skal være et grunnleggende hensyn!

-Hva er hensikten med et såkalt prøveprosjekt om dere på forhånd kan garantere for like bra eller bedre kvalitet? Er ikke det litt motstridende? Da kunne dere likesågodt kalt det “Reform-privatisering av kommunale barnehager” kontra et prøveprosjekt.

-Hvordan kan dere garantere for at en privat aktør som får 98% støtte av det det koster å drifte en gjennomsnitts kommunal barnehage, skal klare å drifte en av kommunens dyreste barnehager like bra eller bedre med langt lavere midler? Er ikke det et regnestykke som vanskelig lar seg gjennomføre uten at det går ut over noe? Og er ikke dette “går ut over noe” mest sannsynlig lavere bemanning eller mindre skolerte/mindre erfarne ansatte, siden det gir lavere lønnsutgifter?

-Hvordan kan dere garantere for at en drifter som verken kjenner barna, området eller områdets utfordringer skal kunne drifte en barnehage like bra eller bedre enn en drifter som har spisskompetanse på dette området?

-Hvordan kan dere vel vitende om at denne prosessen har medført og fortsatt kommer til å medføre en stor ansatt- og kompetanseflukt, vise til at det ikke kommer til å bli skadeliggjørende for barna? Barn er veldig følsomme for endringer, og trygghet og stabilitet er det beste vi kan gi våre barn. Tilvenning til nye mennesker tar tid for små barn, og det er ikke uten en grunn at det vanligvis bare kjøres inn 1-2 barn om gangen i en barnehage ved barnehagestart. Her risikerer vi at når en stor del av de ansatte slutter så og si samtidig, må alle barna i barnehagen innkjøres på ny, samtidig! Hvordan rettferdiggjør dere dette, og er barnas beste et grunnleggende hensyn her?

-Hvordan kan dere garantere at en drifter som ikke er pålagt (men anbefalt) å følge Oslo kommunes bemanningsnorm, bruk av TRAS for tidlig språkkartlegging og arbeid med språkutvikling og språkforståelse, samt kurs og etterutdanning for de ansatte kommer til å ha like god kvalitet eller bedre enn det de får i dagens kommunale barnehage hvor alle de ansatte er pålagt dette? Hvis kvaliteten til de barnehagene som ikke er pålagte (de private) er like god eller bedre enn de barnehagene (de kommunale) som er pålagte, så må det enten være noe feil med kvaliteten i denne “Oslo standarden”, eller så er det veldig motstridende og lite troverdig det dere påstår. Viser til at dere har gått inn i områder med stor andel med minoritetsbakgrunn (opptil ca 85% på Lindeberg) hvor mange lærer norsk helt eller delvis i barnehagen. Riktig språkkompetanse og språkarbeid er dermed veldig viktig for denne gruppen. Hvordan garanterer dere for at ny drifter har riktig og bra nok fokus på dette området? Og minner også om at det er ikke tilstrekkelig for et barn at de som jobber i en barnehage både er hyggelige og dyktige, om det ikke er nok hender å holde i, fang å sitte på og øyne som ser dem. Nok bemanning er alfa og omega for å kunne ha en god kvalitet i barnehagen.

-Hvordan løser dere utfordringer som kan oppstå ved at en ny barnehagedrifter kan ha høyere kostutgifter (viser til at dere har gått inn i noen av Oslos aller fattigste områder), kan ha kortere åpningtider og mer feriestengt? Stiller dere opp med økonomisk støtte eller barnepassere til de som ikke klarer en evt utgiftsøkning, har mulighet for kortere eller endret arbeidstider og/eller mer ferie i forbindelse med mer feriestengt? Minner om at vi ikke har søkt oss til ny eier og ei heller får mulighet til å bytte om vi ikke er fornøyde med ny barnehage, da dette salget foregår lenge etter søknadsfristen 1 mars. Fritt barnehagevalg gjelder tydeligvis ikke for oss?

-Hvordan kan dere rettferdiggjøre denne prosessen om utfordringer knyttet til punktet over fører til at barn blir tatt ut av barnehagen og holdt hjemme til de begynner på skolen? Hva om dette er barn med minoritetsbakgunn som i all hovedsak bare lærer norsk i barnehagen? Vil ikke dette medføre en risiko for dårlig integrering og tilrettelegge for segregering i samfunnet? Og er ikke det stikk i strid med det som jobbes så hardt for i Oslo av alle politiske partier og gjennom prosjekter som f.eks Groruddalsatsningen? Er det ikke motstridende å kjøre et prøveprosjekt med usikkert utfall i samme område og samtidig med Groruddalsatsningen?

Jeg kunne fortsatt i det uendelige. Vi har så mange spørsmål, men fortsatt ingen svar!?  Og når skal dere innrømme hva dette såkalte prøveprosjektet egentlig handler om?

Nå gjenstår det bare å se om du er kvinne nok til å endelig komme med noen svar, Anniken Hauglie? Jeg er langt fra alene om å vente i spenning på de svarene.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s