Bekymringsmeldingen fra foreldre i de sju konkurranseutsatte barnehagene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kopi: Bydelsdirektør i bydelene og leder i bydelsutvalgene i Vestre Aker, Alna og Søndre Nordstrand; skolebyråd Anniken Hauglie

Fra: SU-representanter o.a foreldre  i syv barnehager i Vestre Aker, Alna og Søndre Nordstrand

Dato: 4. februar 2014

 

BEKYMRINGSMELDING VEDRØRENDE KONKURRANSEUTSETTING AV SYV BARNEHAGER I OSLO

Det vises til planlagt konkurranseutsetting av barnehagene Rønningen og Grindbakken i bydel Vestre Aker; Ospa, Frydenlund og Smedbakken i bydel Alna, og Asperud og Bjørnåsen i bydel Søndre Nordstrand.

Vi mener kommunen som nåværende barnehageeier har plikt til å sørge for involvering av barnehagenes samarbeidsutvalg, slik Barnehagelovens §4 foreskriver. I forarbeidene til Barnehageloven er driftsendringer særskilt trukket frem som et område som skal bli forelagt barnehagens samarbeidsutvalg:

«Samarbeidsutvalget skal ha seg forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene. Etter §2 siste ledd skal samarbeidsutvalget for hver barnehage med utgangspunkt i rammeplanen fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Øvrige saker av viktighet er blant annet forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse, mv»

Budsjett er nok en faktor her; det er bestemt at pristaket i konkurransen skal være lavere enn tilskuddet til andre private barnehager fordi barnehagen av byrådet driftsmessig anses som kommunal- på tross av at drifteren vil være privat. Dermed ser vi at driftskostnadene og budsjettet skal betydelig ned, uten at foreldre har blitt forelagt forslag til budsjett/pristak. Lovligheten ved å definere barnehagen driftsmessig som kommunal og dermed vri seg unna regler som gjelder for private barnehager stiller vi også spørsmål ved. Det kan synes som at kommunen driver med dobbelt bokholderi. I Barnehageloven §7 står det «Barnehageeieren skal drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk». Dette tyder på at barnehageeier defineres som den som drifter virksomheten. Da skal også det offentlige driftstilskuddet være like høyt som til andre private barnehager, om kommunen skal følge loven.

At bemanningsnormen ikke skal gjelde i de konkurranseutsatte barnehagene er nok et punkt av stor viktighet for foreldrene og for barnehagens innhold og virksomhet, og skulle også vært forelagt samarbeidsutvalgene. På dette punktet velger kommunen å definere barnehagene som private- og bemanningsnormen skal dermed ikke gjelde. I Byrådets opprinnelige vedtak (5.12.2012) heter det at bemanningsnormen ikke skal gjelde for de barnehagene som konkurranseutsettes. På dette tidspunktet var bemanningsnormen opphevet, så denne delen av vedtaket var på sett og vis en overflødig understrekning av ny praksis. Etter den tid ble imidlertid bemanningsnormen gjeninnført for Oslos kommunale barnehager. Dette medfører etter vårt syn at Byrådets tidligere vedtak må ses i lys av denne endringen.

Kommunen forklarer at bemanningsnormen ikke skal gjelde med at privat tilbyder av barnehagetjenester ikke vil være omfattet av Oslo kommunes tariffområde. Etter vår mening er imidertid bemanningsnormen knyttet til et kvalitetskrav i de kommunale barnehagene.

Vi mener videre at dersom ikke bemanningsnormen stilles som en forutsetning i kravene til en privat driver av kommunale barnehageplasser (tilskuddsmessig defineres de altså som kommunale), vil Byrådet i praksis skape annenrangs kommunale plasser.

I det denne bekymringen ble formulert, fikk vi brev om at byrådet i praksis innrømmer saksbehandlingsfeil: som vi har påpekt har byrådet brutt barnehagelovens §4 ved ikke å involvere samarbeidsutvalgene i barnehagene. Vi fikk beskjed om å sende uttalelser: «Innspillene fra samarbeidsutvalgene og foreldrerådene vil bli forelagt byrådet som vil treffe et nytt vedtak om hvilke barnehager som skal konkurranseutsettes». Dette betyr i praksis at andre SU i andre barnehager risikerer å møte på de eksakt samme lovbruddene, da de heller ikke har blitt involvert. Konkurransegrunnlaget og utlysningen gjør kommunen ingenting med, det ligger der fortsatt- noe som vil si at dette ikke er for å gi oss noen form for faktisk medvirkning. Vi har ikke vært involvert når det gjelder krav til tilbyderne. Så lenge konkurransegrunnlaget ikke endres, tar ikke kommunen hensyn til våre innspill i forhold til bemanning og andre kvalitetskrav.

Vårt klare syn er at konkurranseutsettingsprosessen må stanses på bakgrunn av manglende reell involvering, brudd på Barnehageloven, forvaltningsloven og Barnekonvensjonen. Vi ser også at kommunen gjennom barnehagenes status som hybride, prøver å snike seg unna gjeldende lover og regelverk.

Barneombud Anne Lindboe har skrevet følgende om bemanningsnorm (NRK Ytring den 27.11.2012): “Tatt i betraktning at barnehagen trolig er den viktigste arena for forebygging av psykiske helseplager hos barn, er det også rent samfunnsøkonomisk problematisk at man reduserer bemanningen for å oppnå kortsiktig økonomisk besparelse”. Vi viser til Barnekonsvensjonen om barnets beste: «3. TIL BARNETS BESTE Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.»

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) nasjonalt har skrevet brev til Oslo kommune og støtter FUB Vestre Aker, som tidligere har sendt Oslo kommune flere brev vedr. disse forholdene, i at Oslo kommune bryter Barnehageloven. Barneombudet støtter oss i at barnets beste skal tas hensyn til i saksfremleggingen fra kommunen, men barnets beste er ikke drøftet i saksfremlegget slik kravet er.  Dette bryter i flg. Barneombudet både med forvaltningsloven, barnehageloven og Barnekonvensjonen. Barneombudet peker dessuten på retten til å bli hørt og at foreldrenes synspunkter skulle vært synlige i saksfremlegget; – på det tidspunktet saksfremlegget ble produsert, var ikke en gang foreldrene informert. Barneombudet peker videre på at «endringer som kan føre til en ustabil situasjon, eller åpenbart påvirker den faglige driften av barnehagen og dermed svekker tilbudet, kan være i strid med barnehageloven. Vi ser slike endringer både når det gjelder bemanningsnorm og en enormt ustabil situasjon der mange ansatte nå slutter.  Vi legger ved brevet fra FUB, brev fra Barneombudet datert den 3. februar 2014,  saksfremlegget samt det siste brevet fra kommunen.

 

Med vennlig hilsen  

Jørgen Svalund, SU-representant i Asperud barnehage

Khalid Ouaham, SU-representant i Bjørnåsen barnehage

Cindy Horst, SU-representant i Bjørnåsen barnehage

Anna Nilsen, FAU-representant i Bjørnåsen barnehage

Tove Haugland Udon, SU-representant i Ospa barnehage

Guro Sandnes Rudlende, SU-representant i Ospa barnehage

Mona Eek Jensen, SU-leder i Rønningen barnehage

Anja Frogner, SU-representant i Grindbakken barnehage

Ronny Breivik, SU-representant i Frydenlund barnehage

Ingunn Baretto, engasjert mor i Frydenlund barnehage

Damir Cokovic, SU-representant i Smedbakken barnehage

Kristine Borkenhagen Flåten, SU-representant i Smedbakken barnehage

Guri Waalen Borch, bedt av SU i Smedbakken om å representere SU i møtet med byråden

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s