Trygghet og omsorg et felles mål

 

Det Saida Begum og Eirik Kollerøy, Oslo Høyre, egentlig skrev mellom linjene (her i kursiv) i dette innlegget i Aftenposten 28.02.14: 

Krav til bemanning er nedfelt i barnehageloven, som må følges av alle som skal drive barnehage.

Oslo kommune har en mer omfattende bemanningsnorm, den skal vi nå slippe unna gjennom å selge og konkurranseutsette noen barnehager så vi kan legge grunnen for å kvitte oss med denne forpliktelsen overfor enda flere barnehager i framtida! 

Image

“Å la en ettåring sitte på fanget er kanskje ikke økonomisk lønnsomt, men barnet trenger det for å føle trygghet”, skriver Geir Kjetil Sandve og Lars Smith i et debattinnlegg 7. februar.

Aftenposten velger å illustrere innlegget med bildet av et gråtkvalt barn, som forteller mer enn 1000 ord – bevisst eller ubevisst? Bakgrunnen er Oslo kommunes konkurranseutsetting av syv barnehager.

Det finnes knapt en politiker som ikke vil være enig med artikkelforfatterne: Verdien av et trygt fang å sitte på kan ikke måles i kroner og øre. Vi vil derfor kvitte oss med forpliktelsen Oslo kommunes bemanningsnorm innebærer, og har målt barnehagene som er plukket ut nettopp i kroner og øre. De dyreste fangene å sitte på gir barnehagene høye driftsutgifter. Det er dette kriteriet vi har bedt byrådet om å bruke i utvelgelsen. 

Kravspesifikasjoner avgjørende
Sandve og Smith legger stor vekt på at PricewaterhouseCoopers (PwC) har utarbeidet en rapport om konkurranseutsetting av barnehager i Oslo. Bystyret har ikke vedtatt at PwC-rapporten skal ligge til grunn for konkurranseutsettingen. PwC-rapporten er kun et fagdokument som skisserer muligheter, forutsetninger og utfordringer, og har fulgt som del av beslutningsgrunnlaget til bystyret, slik det ofte er i mange saker. Det er kravspesifikasjonene som er avgjørende.

I anbudsgrunnlaget er kvalitet vektlagt langt tyngre enn pris. Derfor vil vi som tidligere nevnt kvitte oss med bemanningsnormen og gi et betydelig lavere tilskudd enn disse barnehagene tidligere fikk. Tilbydere må kunne dokumentere ordnede lønns- og arbeidsvilkår, og de må ha en plan for bemanning og kompetanse, men denne trenger ikke være like god som før.

Sikrer pensjon og opptjening
Det hevdes at mange ansatte vil slutte allerede lenge før man vet hva slags betingelser en ny arbeidsgiver stiller med. Alle de berørte ansatte har muligheten til å vente og se hva en ny arbeidsgiver legger på bordet av lønns- og pensjonsvilkår, og fortsatt har de muligheten til å reservere seg mot å bli overført fra Oslo kommune, uten risiko for tap av egne økonomiske interesser. Vi mener det er helt ok at ansatte nå lever i noen måneder i usikkerhet ved å bli i barnehagene, selv om de risikerer å få et opphold i ansettelsesforholdet hos kommunen, komme inn under kommunens nye pensjonsavtale og få sin pensjon redusert med flere tusen. Dersom de velger å bli med over til privat drifter eller kjøper av barnehagen, og får dårligere lønn når ny tariffavtale inngås, er det også bra. Vi vil at de skal bli, og helst sitte med hendene i fanget lengst mulig! 

Ny arbeidsgiver skal sikre ansattes rett til videre opptjening i en kollektiv pensjonsordning, og kan velge å gjøre eksisterende pensjonsordning gjeldende for de overførte arbeidstagerne. Arbeidstakere som ønsker å ta ut sin rett til AFP må søke om dette før overdragelsen til ny drifter/eier. Derfor vil barna miste de eldste arbeidstakerne i barnehagene, om de ansatte ønsker å beholde de rettighetene de har jobbet for i flere tiår.

“Det vi i det minste kan sørge for er at barnehagene har god bemanning…”, skriver artikkelforfatterne. Det er vi enige i. Igjen, derfor sniker vi oss unna Oslo kommunes bemanningsnorm. Krav til bemanning er nedfelt i barnehageloven, som må følges av alle som skal drive barnehage. Den slår fast detaljerte bestemmelser om pedagogtetthet og at assistentbemanningen skal være tilstrekkelig, men altså ikke like god som Oslo kommunes bemanningsnorm tilsier. Øie-utvalget har pekt på at det er store variasjoner i grunnbemanningen i barnehagene, og at det er lite forenlig med et likeverdig tilbud av god kvalitet. Utvalget anbefaler en bemanningsnorm lik den Oslo kommune har, men vi sørger heller for at de konkurranseutsatte barnehagene samt de ti barnehagene vi skal selge, ikke må følge den. 

Til sist er hva som er god bemanning i den enkelte barnehage et spørsmål om foreldrene føler seg trygge på at deres barn har det bra. Foreldrene har i denne saken sagt klart ifra om at bemanningsnormen fortsatt må gjelde, så da har vi bestemt at den ikke skal det. 

Image

Bydelen vil føre tilsyn med at krav til kvalitet og pedagogisk innhold følges opp, og vi ser at denne jobben nå gjøres enklere ved at så mange av de ansatte i de aktuelle barnehagene slutter. Stabilitet var ikke i våre tanker da vi satte opp kriteriet “høye driftsutgifter”, slik at det nå er de mest stabile ansatte som forsvinner. 

Oslos barnehager skal gi barna trygghet, og et godt pedagogisk innhold. Den ambisjonen har Høyre i Oslo. Derfor lytter vi ikke til Øie-utvalgets eller andre fagfolks anbefalinger, men velger heller å skape usikkerhet og ansattflukt, rokke ved barnas stabilitet i barnehagen samt fjerne bemanningsnormen i disse barnehagene.

Image

Advertisements

One thought on “Trygghet og omsorg et felles mål

  1. Vil for sikkerhets skyld presisere, dersom det er rom for misforståelse, at ordene i kursiv er mine egne og del av et virkemiddel for å få fram egne meninger om hva Oslo Høyre legger opp til i denne saken. Det er altså ikke Saida Begum eller Eirik Kollerøys egne tanker eller ord som kommer fram, kun mine egne, som jeg tidligere har uttrykt gjennom flerfoldige innlegg, blant annet på Nyemeninger.no (f.eks. “Sniker seg unna barnehageforliket”). Jeg mener barnets beste ikke er vurdert av kommunen, da en barnets beste-vurdering vil måtte se på om endringen blir til det negative for barna. Barnets beste forutsetter at det er en fordel for barna at endringer gjøres. Det er i følge barneombudet ikke nok å hevde at barna ikke vil ta skade av endringen. Jeg mener også, som flere foreldre har pekt på, også i brev til kommunen, at bemanningsnormen fint kan stilles som et kvalitetskrav.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s